Editorial Board

SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES COMMERCE & BUSINESS MANAGEMENT


  Editor

  Dr. Dhananjay Vasudeo Dwivedi

  Chief Editor

  Madhukar Shyam

  Advisory Board

  Dr. P.K. Shukla
  Dr. Sudhanshu Kumar Verma
  Dr. Prema Jha
  Dr. Chandrakant Shukla
  Dr. S.Z.H. Jafri
  Dr. A.N. Jha
  Dr. H.S.Pandey
  Dr. S.N. Singh
  Dr. Kameshwar Prasad Singh
  Dr. Shekhar Shankar Mishra
  Dr. Nageshwar Singh
  Dr. Kiran Rana
  Dr. Madhu Gupta
  Dr. Birendra Nath Prasad
  Dr. Mridula Rashmi Kindo
  Dr. Radha Madhav Bharadwaj
  Dr. Umesh Prasad Singh
  Dr. Vijay Prakash
  Dr. A.K. Chattoraj
  Dr. Ram Kumar Tiwary
  Dr. T.K. Singh
  Dr. Mahendra Singh
  Dr. Vijay Kumar Tiwary
  Dr. S.K. Mandal
  Dr. B.R. Jha
  Dr. Satya Narayan Munda
  Dr. Poonam Sahay
  Dr. Shailendra Prasad Sinha
  Dr. S.M. Abbas
  Dr. Mayank Murari
  Shatrughna Kumar Pandey

   

Editor

Dr. Shahid Akhter

Chief Editor

Madhukar Shyam

Managing Editor

Dr. A.K.Chattoraj

Advisory Board

Dr. R.P.Verma

Dr. Navin Kumar

Dr. Jyoti Shekhar

Dr. S.N.L. Das

Dr. Shailendra Kumar Singh

Dr. A.N.Jha

Dr. Jitendra Sonar

Dr. Vijay Kumar Mishra

Dr. M.K. Singh

 


Dr. Rana Pratap Singh

Dr. S.K.Ambastha

Dr. Shrikant Kumar Sinha

Dr. M.N..Zubairi

Dr. Vishwa Ranjan

Dr. Vijay Agarwal

Dr. Vikas Kumar

Dr. Vijay Prakash